هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش

ماخذ: دفتر اول مثنوی معنوی، آواز مثنوی افشاری استاد شجریان