دسته: منظرگاه

منظرگاه 20 دقیقه طلایی در رنگرزی پلی استر را دریابید

20 دقیقه طلایی در رنگرزی پلی استر را دریابید

منظرگاه هوش مدیریتی و عیار خانواده

هوش مدیریتی و عیار خانواده

منظرگاه منابع انسانی و کارآفرینان درون سازمانی

منابع انسانی و کارآفرینان درون سازمانی

منظرگاه آشنایی با رنگ – بخش دوم

آشنایی با رنگ – بخش دوم

منظرگاه معرفی شرکت Kiri Industries Limited

معرفی شرکت Kiri Industries Limited

منظرگاه نظرسنجی درخصوص نیاز به کاهش تعرفه واردات رنگ نساجی ری‌اکتیو

نظرسنجی درخصوص نیاز به کاهش تعرفه واردات رنگ نساجی ری‌اکتیو

منظرگاه رویکردی نوین در شبیه‌سازی فاکتور انعکاسی پارچه‌های پوشش داده شده با نانوذرات

رویکردی نوین در شبیه‌سازی فاکتور انعکاسی پارچه‌های پوشش داده شده با نانوذرات

منظرگاه کیفیت آب در صنعت

کیفیت آب در صنعت

منظرگاه مطالعه و بهینه سازی فرآیند استخراج مواد رنگزای گیاه اسپرک به کمک امواج فراصوت

مطالعه و بهینه سازی فرآیند استخراج مواد رنگزای گیاه اسپرک به کمک امواج فراصوت

منظرگاه بهبود تثبیت رنگ با پرتو افکنی

بهبود تثبیت رنگ با پرتو افکنی

منظرگاه تجارت در جوامع دچار شرایط بحرانی

تجارت در جوامع دچار شرایط بحرانی

منظرگاه مشکلات تامین رنگ از زبان مدیرعامل سیس آرنگ

مشکلات تامین رنگ از زبان مدیرعامل سیس آرنگ

منظرگاه آشنایی با رنگ – بخش اول

آشنایی با رنگ – بخش اول

منظرگاه منشور اخلاقی شرکتهای سیس

منشور اخلاقی شرکتهای سیس

منظرگاه خود حدیث تلخ مفصل بخوان از این مجمل

خود حدیث تلخ مفصل بخوان از این مجمل